ALGEMENE VOORWAARDEN E-Like Virtual Business Support

 

Elike van de Kerkhof

Opwettenseweg 78B, 5674 AD Nuenen
Elike@E-like.nl

 

Artikel 1 Definities

1. E-Like Virtual Business Support, gevestigd te Nuenen, KvK-nummer 74201344I, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als E-Like Virtual Business Support.
2. De wederpartij wordt aangeduid als deelnemer.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan E-Like Virtual Business Support zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer content of andere diensten ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens E-Like Virtual Business Support waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. E-Like Virtual Business Support heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door E-Like Virtual Business Support in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien E-Like Virtual Business Support afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan E-Like Virtual Business Support. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4 Aansprakelijkheid schade

 1. E-Like Virtual Business Support is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content, een sessie of bijwonen van een event.
 3. In het geval dat E-Like Virtual Business Support een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door E-Like Virtual Business Support in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 4. Deelnemer vrijwaart E-Like Virtual Business Support tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 5 Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin E-Like Virtual Business Support is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens E-Like Virtual Business Support en betrokken derden 12 maanden. Deelname cursus en/of membership

Artikel 6 Aanbod

 1. E-Like Virtual Business Support kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus of een membership online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.

Artikel 7 Tarieven en betalingen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met de aankoop van een cursus of een membership ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 3. Deelnemer verkrijgt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. E-Like Virtual Business Support heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus of het starten van een nieuwe maand in het membership aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. In tegenstelling van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, zal de prijs voor huidige membersniet worden verhoogd zo lang zij het membership niet beëindigen.
 6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een membership niet tijdig of juist is opgezegd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 8. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is E-Like Virtual Business Support gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 9. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. E-Like Virtual Business Support voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde.
 2. Doordat enkele diensten van E-Like Virtual Business Support geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Een cursus of membership is slechts met één account, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.
 4. E-Like Virtual Business Support behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.
 5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus en/of membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. E-Like Virtual Business Support is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 9 Informatieverstrekking

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan E-Like Virtual Business Support.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Deelnemer vrijwaart E-Like Virtual Business Support voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt E-Like Virtual Business Support alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. E-Like Virtual Business Support verleent de deelnemer en/of member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus of membership te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van E-Like Virtual Business Support worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
  Deelnemer en/of member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van E-Like Virtual Business Support.
 4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus of het membership, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 5. Deelnemer is de eerste 12 maanden na het volgen van een cursus of membership niet gerechtigd de inhoud uit een cursus of membership te gebruiken om een eigen cursus te geven.
 6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. E-Like Virtual Business Support is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
 7. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van E-Like Virtual Business Support. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt
  gegeven op te slaan.
 8. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang E-Like Virtual Business Support bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. E-Like Virtual Business Support kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
 9. De mogelijkheid tot het bekijken van content uit het membership komt te vervallen zodra jouw lidmaatschap wordt stopgezet.
 10. Indien het aanbieden van het membership wordt beëindigd, zal dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de deelnemers. Het reeds betaalde bedrag zal in een dergelijk geval naar evenredigheid wordt teruggestort.

Artikel 11 Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Tijdens deelname aan een cursus of membership kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van E-Like Virtual Business Support.
 3. Het staat E-Like Virtual Business Support te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. E-Like Virtual Business Support behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Cursus

 

Artikel 12 Inhoud en duur cursus

 

 1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
 2. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
 3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel 13 Wijziging en annulering

 1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit binnen een dag na aankoop aangegeven te worden.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft E-Like Virtual Business Support de mogelijkheid een cursus te
  onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. E-Like Virtual Business Support maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Membership

Artikel 14 Wijziging en annulering

 1. Member ontvangt op de dag van aankoop toegang tot het membership. Het membership is een abonnement met een minimale looptijd van drie kalendermaanden. Het lidmaatschap zal niet automatisch worden verlengd.
 2. Indien het membership niet tijdig wordt verlengd door deelnemer, stopt het lidmaatschap een dag na de oorspronkelijke vervaldatum, waarmee ook de toegang tot de content wordt verwijderd.
 3. Elke andere wijziging dan opzegging dient via e-mail kenbaar te worden gemaakt aan E-Like Virtual Business Support.
 4. Deelname aan het membership is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper het membership cadeau wenst te doen, dient dit binneneen dag na aankoop aangegeven te worden.
 5. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft E-Like Virtual Business Support de mogelijkheid een membership, of onderdeel van het membership te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. E-Like Virtual Business Support maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en de content zal op een later moment alsnog beschikbaar worden gesteld.
 6. E-Like Virtual Business Support behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het membership te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan deelnemer worden gecommuniceerd.

 

Coaching

Artikel 15 Uitvoering en wijziging

 1. E-Like Virtual Business Support voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren.
 2. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
 3. Een losse coachingssessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen, tenzij anders besloten in overleg met E-Like Virtual Business Support.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject.

Evenementen

Artikel 16 Toegangsbewijs

 1. De overeenkomst tussen E-Like Virtual Business Support en deelnemer komt tot stand zodra deelnemer een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.
 2. Het toegangsbewijs geeft toegang aan een persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. E-Like Virtual Business Support kan geen geldigheid garanderen
  wanneer het toegangsbewijs niet bij haar is afgenomen.
 3. Toegangsbewijzen kunnen tot drie dagen voor het evenement worden aangeschaft.
 4. E-Like Virtual Business Support is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.
 5. E-Like Virtual Business Support is gerechtigd om bovenop de toegangsprijs servicekosten te berekenen. Deze servicekosten komen nimmer in aanmerking voor restitutie.
 6. Een toegangsbewijs geeft geen toegang meer tot het evenement vanaf 3 uur voor afloop van het evenement.

Artikel 17 Verplichtingen deelnemer

 1. Deelnemer is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. E-Like Virtual Business Support is gerechtigd deelnemers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.
 2. Deelnemers zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement. Deelnemers accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.
 3. Het is deelnemer verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.
 4. Deelnemer is aansprakelijk voor iedere schade die hij aanbrengt aan het evenement.
 5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen. Het betreden van het evenement vindt plaats op eigen risico.

 

Artikel 18 Wijziging en annulering

 1. E-Like Virtual Business Support heeft in overmachtssituaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is deelnemer gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.
 2. Indien deelnemer onverwachts verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde, zo lang de vervanger aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens tijdig aan E-Like Virtual Business Support worden doorgegeven. Deelnemer is niet gerechtigd tot restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Er kunnen in aanvulling van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een evenement.

Artikel 19 Bijzondere bepalingen

 1. E-Like Virtual Business Support behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een event belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende event of toekomstige events uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende event onverlet.