E-Like Virtual Business Support, gevestigd te Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

 • In mijn privacyverklaring gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
  Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan E-Like internetsite registreert;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die ik verwerk

E-Like Virtual Business Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan E-Like Virtual Business Support (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel

E-Like Virtual Business Support verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten.
E-Like Virtual Business Support verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met E-Like Virtual Business Support hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

 • E-Like Virtual Business Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

E-Like Virtual Business Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Om te voldoen aan de regelgeving van de belastingdienst hanteer ik de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens van klanten: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

E-Like Virtual Business Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit E-Like Virtual Business Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. E-Like Virtual Business Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

E-Like Virtual Business Support gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door E-Like Virtual Business Support;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij E-Like Virtual Business Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die E-Like Virtual Business Support van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elike@E-Like.nl. E-Like Virtual Business Support reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

E-Like Virtual Business Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via elike@E-Like.nl.